015/876-055

esloznica1955@gmail.com

Са нама се лакше и лепше учи

Конобар (3 степен, 15 ученика)

Називквалификације:  Конобар
Подручјерада: Трговина, угоститељство и туризам
Нивоквалификације: III
Трајањеобразовања: тригодине
Сврхаквалификације:услуживањегостахраном и пићем

Циљ стручног образовања за образовни профил конобар је оспособљавање ученика за услуживање госта храном и пићем.

Конобар стиче знања и вештине из области услуживања ради обављања послова конобара у свим врстама угоститељских објеката. Конобар послужује храну и пиће, а очекује се да буду љубазни, тачни, брзи и комуникативни.

  • Поред теоријске наставе и часова вежби у школи, ученици који се школују у образовном профилу конобар упућују се на практичну наставу у ресторане и хотеле.
  • Практична настава је заступљена у току целе школске године –један дан недељно, блок настава- 60 часова у првом, 90часова у другом и трећем разреду током школске године и професионална пракса-30 часова на крају школске године .
  • Дочекује госте, смешта их, упознаје са избором јела и пића, прима наруџбине, послужује, наплаћује и љубазно их испраћа. Припрема и аранжира простор за ручавање. Води рачуна о уредности и хигијени инвентара у угоститељском објекту, као и о свом изгледу. Ради у сменама, понекад ноћу, у затвореним просторијама, отвореним терасама и баштама. Ради стојећи и у покрету. Конобар може наставити студије искључиво на високим хотелијерским школама струковних студија.
Р.б. Предмети I разред II разред III разред
Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год.
А ОПШТЕОБРАЗОВНИ
1. Српскијезик и књижевност 3 102 2 64 2 60
2. Страни језик 2 68 2 64 2 60
3. Физичко и  васпитање  2 68 2 64 2 60
4. Математика 2 68 2 64  1 30
5. Рачунарство и информатика 2 68        
6. Историја         2 60
7. Хемија 1 34        
8. Екологија и заштита животне средине     1 32    
9. Географија 1 34        
10. Социологија са правима грађана         1 30
Б ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
11. Странијезик II 2 68 2 64 2 60
12. Здравствена култура 2 68        
13. Основе туризма и угоститељства 2 68        
14. Свечани пријеми         3 90

+30

15. Услуживање 12 408

+60

12 384

+90

11 330

+90

16. Исхрана     2 64    
17. Економика туристичких и угоститељских предузећа     1 32    
18. Психологија у туризму и угоститељству         2 60
19. Основе куварства     2 64    
20. Основе посластичарства         1 30
21. Туристичка географија     1 32    
22. Предузетништво         2 60
23. Професионалн пракса   30   60    
В ИЗБОРНИ
24. Верска настава/Грађанско васпитање 1 34 1 32 1 20
25. Изборни предмети према програму образовног профила     2 64 2 60