015/876-055

esloznica1955@gmail.com

Са нама се лакше и лепше учи

Посластичар (3 степен, 15 ученика)

Називквалификације:  Посластичар
Подручјерада: Трговина, угоститељство и туризам
Нивоквалификације: III
Трајањеобразовања: тригодине
Сврхаквалификације:Припрема, декорисање и сервирањетоплих, хладних и сувихпосластица

Стручнекомпетенције:

  • ·         Организовање сопственог рада и радногместa
  • ·         Пријем, обрада, паковање и складиштење намирница и готових посластица
  • ·         Припрема топлих, хладних и сувих посластица
  • ·         Пријем и издавање поруџбине
  • ·         Вођење евиденција

Циљеви стручног образовања

       Циљ стручног образовања за образовни профил посластичар  је оспособљавање ученика за припрему, декорисање и сервирање топлих, хладних и сувих посластица.    

 Поред теоријске наставе и часова вежби у школи, ученици који се школују у образовном профилу посластичари се упућују и на практичну наставу у ресторане и хотеле.

Практична настава обавља се у другом и трећем разреду по 6 часова недељно, у угоститељским пословним јединицама са којима школа има уговор о сарадњи, а блок- настава 60 часова у првом, 90часова у другом, 120 часова у трећем разреду.и професионална пракса-30 часова на крају прве и 60 часова на крају друге школске године .На тај начин, ученици имају могућности да потврде сва теоријска знања из стручних наставних предмета, стичу знања и вештине у свим потребним областима рада. Посластичар  може на  ставити студије искључиво на високим хотелијерским школама струковних студија.

Посластичар се бави припремом и украшавањем топлих и хладних посластица: колача, торти, кремова, сладоледа и сл. Обезбеђује одговарајуће намирнице које су веома осетљиве, па посебно води рачуна о њиховом квалитету и року трајања.У раду користи куварски и посластичарски прибор, алате и машине.Осим тога, баве се и сервирањем, продајом и дистрибуцијом готових производа. Посластичари могу да раде у индустријској производњи сладоледа и кондиторских производа (слаткиша), у посластичарницама, у кухињама  угоститељских  објеката и ресторана.

Р.б. Предмети I разред II разред III разред
Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год.
А ОПШТЕОБРАЗОВНИ
1. Српски језик и књижевност 3 102 2 64 2 60
2. Страни језик 2 68 2 64    
3. Физичко и  васпитање  2 68 2 64 2 60
4. Математика 2 68 2 64 1 30
5. Рачунарство и информатика 2 68        
6. Историја         2 60
7. Хемија 1 34        
8. Екологија и заштита животне средине     1 32    
9. Географија 1 34        
10. Социологија са правима грађана         1 30
Б СТРУЧНИ
11. Здравствена култура 2 68        
12. Основе туризма и угоститељства 2 68        
13. Исхрана 2 68        
14. Посластичарство 12 408

+60

18 576

+90

16 480

+120

15. Основеуслуживања         1 30
16. Економика туристичких и угоститељских предузећа     1 32    
17. Туристичка географија     1 32    
18. Националне посластице         2 60
20. Предузетништво         2 60
21. Професионална пракса   30   60    
Г ИЗБОРНИ
22. Верска настава/Грађансковаспитање 1 35 1 32 1 29
23. Изборни предмети према програму образовног профила   68 2 64 2 60