015/876-055

esloznica1955@gmail.com

Са нама се лакше и лепше учи

Кувар (3 степен, 15 ученика)

Називквалификације:  Кувар
Подручјерада: Трговина, угоститељство и туризам
Нивоквалификације: III
Трајањеобразовања: три године
Сврхаквалификације: Припрема, сервира и декорише оброке.


Стручнекомпетенције:

Циљ стручног образовања за образовни профил кувар  је оспособљавање ученика за припрему,сервирање и декорисањеоброка. Школовање траје три године, после завршене основне школе. Избором овог профила, ученици ће стећи знања и вештине у свим сегментима угоститељских послова:

  • принципи правилне исхране и њихова практична примена;
  • потребне намирнице, са познавањем свих њихових особина, како теоријских, тако и практичних;
  • начини прераде и чувања намирница и готових производа;
  • припремање јела, пића и напитака и њихово услуживање;
  • санитарно-хигијенски услови рада у угоститељским пословним јединицама.

Поред теоријске наставе и часова вежби у школи, ученици који се школују у образовном профилу кувар се упућују и на практичну наставу у ресторане и хотеле.

Практична настава обавља се у другом и трећем разреду по 6 часова недељно, у угоститељским пословним јединицама са којима школа има уговор о сарадњи, а блок- настава 60 часова у првом, 90 часова у другом, 120 часова у трећем разреду .и професионална пракса-30 часова на крају прве и 60 часова на крају друге школске године .На тај начин, ученици имају могућности да потврде сва теоријска знања из стручних наставних предмета, па стичу знања и вештине у свим потребним областима рада.Кувар може наставити студије искључиво на високим хотелијерским школама струковних студија.

Р.б. Предмети I разред II разред III разред
Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год.
А ОПШТЕОБРАЗОВНИ
1. Српскијезик и књижевност 3 102 2 64 2 60
2. Странијезик 2 68 2 64    
3. Физичко и  васпитање 2 68 2 64 2 60
4. Математика 2 68 2 64 1 30
5. Рачунарство и информатика 2 68        
6. Историја         2 60
7. Хемија  1 34        
8. Екологија и заштита животне средине     1 32    
9. Географија 1 34        
10. Социологија са правима грађана         1 30
Б ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
11. Здравствена култура 2 68        
12. Основе туризма и угоститељства 2 68        
13. Куварство 12 408

+60

18 576

+90

16 480

+120

14. Националне кухиње         2 60
15. Основе услуживања         1 30
16. Економика туристичких и угоститељских предузећа     1 32    
17. Туристичка географија     1 32    
18. Предузетништво         2 60
19. Исхрана 2 68        
20. Професионална пракса   30   60    
Г ИЗБОРНИ
21. Версканастава/Грађансковаспитање 1 35 1 32 1 29
22. Изборни предмети према програму образовног профила     2 64 2 60