Пословни администратор (4 степен, 30 ученика)

Наставним програмом за образовни профил пословни администратор предвиђени су предмети којима се стичу неопходна економска и правна знања, знања о администрацији, организацији и менаџменту предузећа. Такође, у школовању овог профила стиче се општа култура и образовање кроз учење страног језика, рада на рачунару, употребе софтвера, пословног бонтона итд.

Пословни администратори се образују да би на свом радном месту умели да:

планирају и праве распоред рада;

обављају координаторске послове;

поштују и примењују прописе;

припремају састанке, промоције, презентације и службена путовања;

комуницирају са клијентима и запосленима;

обављају пословну кореспонденцију;

познају билансне поступке;

обављају размену информација са књиговодством;

воде евиденцију о запосленима;

прате рокове фискалних обавеза;

поштују и примењују начела пословне и службене тајне;

архивирају документацију.

Настава Пословно-административне обуке обавља се у бироима за обуку, где се симулирају секретарско-административни послови као и послови у различитим секторима и службама у оквиру предузећа. Бирои за обуку заправо су кабинети опремљени рачунарима, канцеларијским намештајем , прибором и другим потрошним материјалом где се ученицима омогућава да савладају практичне вештине из области административних послова.

Пословни администратори могу наставити даље школовање, али и запослити се у малим и средњим предузећима која се баве привредним или ванпривредним делатностима.