Конобар (3 степен, 15 ученика)

Називквалификације:  Конобар
Подручјерада: Трговина, угоститељство и туризам
Нивоквалификације: III
Трајањеобразовања: тригодине
Сврхаквалификације:услуживањегостахраном и пићем

Циљ стручног образовања за образовни профил конобар је оспособљавање ученика за услуживање госта храном и пићем.

Конобар стиче знања и вештине из области услуживања ради обављања послова конобара у свим врстама угоститељских објеката. Конобар послужује храну и пиће, а очекује се да буду љубазни, тачни, брзи и комуникативни.

  • Поред теоријске наставе и часова вежби у школи, ученици који се школују у образовном профилу конобар упућују се на практичну наставу у ресторане и хотеле.
  • Практична настава је заступљена у току целе школске године –један дан недељно, блок настава- 60 часова у првом, 90часова у другом и трећем разреду током школске године и професионална пракса-30 часова на крају школске године .
  • Дочекује госте, смешта их, упознаје са избором јела и пића, прима наруџбине, послужује, наплаћује и љубазно их испраћа. Припрема и аранжира простор за ручавање. Води рачуна о уредности и хигијени инвентара у угоститељском објекту, као и о свом изгледу. Ради у сменама, понекад ноћу, у затвореним просторијама, отвореним терасама и баштама. Ради стојећи и у покрету. Конобар може наставити студије искључиво на високим хотелијерским школама струковних студија.

Р.б.

Предмети

I разред

II разред

III разред

Нед.

Год.

Нед.

Год.

Нед.

Год.

А

ОПШТЕОБРАЗОВНИ

1.

Српскијезик и књижевност

3

102

2

64

2

60

2.

Страни језик

2

68

2

64

2

60

3.

Физичко и  васпитање

 2

68

2

64

2

60

4.

Математика

2

68

2

64

 1

30

5.

Рачунарство и информатика

2

68

       

6.

Историја

       

2

60

7.

Хемија

1

34

       

8.

Екологија и заштита животне средине

   

1

32

   

9.

Географија

1

34

       

10.

Социологија са правима грађана

       

1

30

Б

ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

11.

Странијезик II

2

68

2

64

2

60

12.

Здравствена култура

2

68

       

13.

Основе туризма и угоститељства

2

68

       

14.

Свечани пријеми

       

3

90

+30

15.

Услуживање

12

408

+60

12

384

+90

11

330

+90

16.

Исхрана

   

2

64

   

17.

Економика туристичких и угоститељских предузећа

   

1

32

   

18.

Психологија у туризму и угоститељству

       

2

60

19.

Основе куварства

   

2

64

   

20.

Основе посластичарства

       

1

30

21.

Туристичка географија

   

1

32

   

22.

Предузетништво

       

2

60

23.

Професионалн пракса

 

30

 

60

   

В

ИЗБОРНИ

24.

Верска настава/Грађанско васпитање

1

34

1

32

1

20

25.

Изборни предмети према програму образовног профила

   

2

64

2

60