Посластичар (3 степен, 15 ученика)

Називквалификације:  Посластичар
Подручјерада: Трговина, угоститељство и туризам
Нивоквалификације: III
Трајањеобразовања: тригодине
Сврхаквалификације:Припрема, декорисање и сервирањетоплих, хладних и сувихпосластица

Стручнекомпетенције:

  • ·         Организовање сопственог рада и радногместa
  • ·         Пријем, обрада, паковање и складиштење намирница и готових посластица
  • ·         Припрема топлих, хладних и сувих посластица
  • ·         Пријем и издавање поруџбине
  • ·         Вођење евиденција

Циљеви стручног образовања

       Циљ стручног образовања за образовни профил посластичар  је оспособљавање ученика за припрему, декорисање и сервирање топлих, хладних и сувих посластица.    

 Поред теоријске наставе и часова вежби у школи, ученици који се школују у образовном профилу посластичари се упућују и на практичну наставу у ресторане и хотеле.

Практична настава обавља се у другом и трећем разреду по 6 часова недељно, у угоститељским пословним јединицама са којима школа има уговор о сарадњи, а блок- настава 60 часова у првом, 90часова у другом, 120 часова у трећем разреду.и професионална пракса-30 часова на крају прве и 60 часова на крају друге школске године .На тај начин, ученици имају могућности да потврде сва теоријска знања из стручних наставних предмета, стичу знања и вештине у свим потребним областима рада. Посластичар  може на  ставити студије искључиво на високим хотелијерским школама струковних студија.

Посластичар се бави припремом и украшавањем топлих и хладних посластица: колача, торти, кремова, сладоледа и сл. Обезбеђује одговарајуће намирнице које су веома осетљиве, па посебно води рачуна о њиховом квалитету и року трајања.У раду користи куварски и посластичарски прибор, алате и машине.Осим тога, баве се и сервирањем, продајом и дистрибуцијом готових производа. Посластичари могу да раде у индустријској производњи сладоледа и кондиторских производа (слаткиша), у посластичарницама, у кухињама  угоститељских  објеката и ресторана.

Р.б.

Предмети

I разред

II разред

III разред

Нед.

Год.

Нед.

Год.

Нед.

Год.

А

ОПШТЕОБРАЗОВНИ

1.

Српски језик и књижевност

3

102

2

64

2

60

2.

Страни језик

2

68

2

64

   

3.

Физичко и  васпитање

 2

68

2

64

2

60

4.

Математика

2

68

2

64

1

30

5.

Рачунарство и информатика

2

68

       

6.

Историја

       

2

60

7.

Хемија

1

34

       

8.

Екологија и заштита животне средине

   

1

32

   

9.

Географија

1

34

       

10.

Социологија са правима грађана

       

1

30

Б

СТРУЧНИ

11.

Здравствена култура

2

68

       

12.

Основе туризма и угоститељства

2

68

       

13.

Исхрана

2

68

       

14.

Посластичарство

12

408

+60

18

576

+90

16

480

+120

15.

Основеуслуживања

       

1

30

16.

Економика туристичких и угоститељских предузећа

   

1

32

   

17.

Туристичка географија

   

1

32

   

18.

Националне посластице

       

2

60

20.

Предузетништво

       

2

60

21.

Професионална пракса

 

30

 

60

   

Г

ИЗБОРНИ

22.

Верска настава/Грађансковаспитање

1

35

1

32

1

29

23.

Изборни предмети према програму образовног профила

 

68

2

64

2

60