Кувар (3 степен, 15 ученика)

Називквалификације:  Кувар
Подручјерада: Трговина, угоститељство и туризам
Нивоквалификације: III
Трајањеобразовања: три године
Сврхаквалификације: Припрема, сервира и декорише оброке.

Стручнекомпетенције:

Циљ стручног образовања за образовни профил кувар  је оспособљавање ученика за припрему,сервирање и декорисањеоброка. Школовање траје три године, после завршене основне школе. Избором овог профила, ученици ће стећи знања и вештине у свим сегментима угоститељских послова:

  • принципи правилне исхране и њихова практична примена;
  • потребне намирнице, са познавањем свих њихових особина, како теоријских, тако и практичних;
  • начини прераде и чувања намирница и готових производа;
  • припремање јела, пића и напитака и њихово услуживање;
  • санитарно-хигијенски услови рада у угоститељским пословним јединицама.

Поред теоријске наставе и часова вежби у школи, ученици који се школују у образовном профилу кувар се упућују и на практичну наставу у ресторане и хотеле.

Практична настава обавља се у другом и трећем разреду по 6 часова недељно, у угоститељским пословним јединицама са којима школа има уговор о сарадњи, а блок- настава 60 часова у првом, 90 часова у другом, 120 часова у трећем разреду .и професионална пракса-30 часова на крају прве и 60 часова на крају друге школске године .На тај начин, ученици имају могућности да потврде сва теоријска знања из стручних наставних предмета, па стичу знања и вештине у свим потребним областима рада.Кувар може наставити студије искључиво на високим хотелијерским школама струковних студија.

Р.б.

Предмети

I разред

II разред

III разред

Нед.

Год.

Нед.

Год.

Нед.

Год.

А

ОПШТЕОБРАЗОВНИ

1.

Српскијезик и књижевност

3

102

2

64

2

60

2.

Странијезик

2

68

2

64

   

3.

Физичко и  васпитање

2

68

2

64

2

60

4.

Математика

2

68

2

64

1

30

5.

Рачунарство и информатика

2

68

       

6.

Историја

       

2

60

7.

Хемија

 1

34

       

8.

Екологија и заштита животне средине

   

1

32

   

9.

Географија

1

34

       

10.

Социологија са правима грађана

       

1

30

Б

ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

11.

Здравствена култура

2

68

       

12.

Основе туризма и угоститељства

2

68

       

13.

Куварство

12

408

+60

18

576

+90

16

480

+120

14.

Националне кухиње

       

2

60

15.

Основе услуживања

       

1

30

16.

Економика туристичких и угоститељских предузећа

   

1

32

   

17.

Туристичка географија

   

1

32

   

18.

Предузетништво

       

2

60

19.

Исхрана

2

68

       

20.

Професионална пракса

 

30

 

60

   

Г

ИЗБОРНИ

21.

Версканастава/Грађансковаспитање

1

35

1

32

1

29

22.

Изборни предмети према програму образовног профила

   

2

64

2

60