Maturski ispit

Sadržaj praktičnog rada za obrazovni profil EKONOMSKI TEHNIČAR utvrđuje se iz sledećih oblasti:

– poslovna sredstva preduzeća

– blagajničko poslovanje

– evidencija materijala, sitnog inventara i ambalaže

– troškovi poslovanja u preduzeću

– kalkulacije

– realizacija roba i usluga

– prihodi i rashodi u poslovanju preduzeća

– utvrđivanje poslovnog rezultata

– raspodela poslovnog rezultata

– inventarisanje

– bankarsko poslovanje

– finansijsko poslovanje u preduzeću

– statističko obuhvatanje proizvodnje i prometa

– izražavanje poslovnog rezultata

Sadržaj praktičnog rada za obrazovni profil FINANSIJSKI TEHNIČAR utvrđuje se iz sledećih oblasti:

– organizacija obavljanja finansijskih poslova

– finansijsko poslovanje preduzeća u unutrašnjem prometu

– finansijsko poslovanje preduzeća sa inostranstvom

– finansijsko planiranje

– javni rashodi

– javni prihodi

– budžet

– utvrđivanje i naplata javnih prihoda

– instrumenti platnog prometa

– platni promet sa inostranstvom

– bilansi plaćanja sa inostranstvom

– carinski poslovi

– poslovi osiguranja

Sadržaj praktičnog rada za obrazovni profil TRGOVINSKI TEHNIČAR utvrđuje se iz sledećih oblasti:

– snabdevanje prodavnice robom

– preuzimanje robe

– priprema robe za prodaju

– pripremanje prodajnog prostora

– prodaja robe u klasičnim prodavnicama

– prodaja robe u samoizboru

– prodaja robe u samoposlugama

– prodaja robe u distributivnim centrima

– prodaja elektrotehničke i metalske robe

– prodaja tekstilne robe i konfekcije

– prodaja prehrambenih proizvoda

– prodaja nameštaja i ostale robe drvno-prerađivačke industije

– prodaja boja, lakova i ostalih proizvoda hemijske industrije

– prodaja kože, gume i obuće

– tehnika vođenja blagajničkog poslovanja u prodavnici

Sadržaj praktičnog rada za obrazovni profil PRAVNI TEHNIČAR utvrđuje se iz sledećih oblasti:

– vođenje evidencije, statističke obrade podataka i pripremanje odgovarajućih

rešenja, odluka i zaključaka iz oblasti radnih odnosa i osnovnih prava iz

radnih odnosa

– vođenje različitih matičnih evidencija

– izrada rešenja, zaključaka, predloga i sličnog u pravnom postupku

– izrada različitih vrsta ugovora

– izrada poslovnih pisama,

– arhiviranje dokumentacije,

– vođenje kartoteke,

– izdavanje javnih isprava

Sadržaj praktičnog rada za obrazovni profil KULINARSKI TEHNIČAR utvrđuje se iz sledećih oblasti:

– priprema salata

– supa i čorbi

– jela od povrća

– hladna predjela

– topla predjela

– jela od rečnih i morskih riba

– gotova jela

– pečenja

– jela sa roštilja

– poslastičarstva

– jela po porudžbini

Izborni predmeti za obrazovni profil EKONOMSKI TEHNIČAR su:

– Matematika,

– osnovi ekonimije,

– poslovna ekonomija,

– računovodstvo,

– marketing,

– statistika,

– monetarna ekonomija i bankarstvo.

Učenik nema pravo da bira za izborni predmet – predmet iz koga je radio

praktični rad.

Izborni predmet za obrazovni profil FINANSIJSKI TEHNIČAR su:

– poslovne finansije,

– javne finansije,

– pravo,

– računovodstvo,

– finanskijsko poslovanje,

– devizno i carinsko poslovanje,

– bankarsko poslovanje i

– osiguranje.

Učenik nema pravo da bira za izborni predmet – predmet iz koga je radio

praktični rad.

Izborni predmeti za obrazovni profil TRGOVINSKI TEHNIČAR su:

– marketing,

– osnovi ekonomije i

– nacionalna ekonomija.

Učenik nema pravo da bira za izborni predmet – predmet iz koga je radio

praktični rad.

Izborni predmeti za obrazovni profil PRAVNI TEHNIČAR su:

– folozofija,

– istorija,

– pravni postupci,

– poslovi pravnog prometa i

– radno pravo.

Učenik nema pravo da bira za izborni predmet – predmet iz koga je radio

praktični rad.

Izborni predmati za obrazovni profil KULINARSKI TEHNIČAR su:

– osnovi turizma i ugostiteljstva,

– ekonomika i organizacija preduzeća,

– psihologija,

– turistička geografija,

– marketing u turizmu,

– poznavanje robe,

– nauka o ishrani i

– hotelijerstvo.

Učenik nema pravo da bira za izborni predmet – predmet iz koga je radio

praktični rad.