Правни техничар (4 степен, 30 ученика)

Ово занимање је комбинација комуникације са људима и обраде докумената.

Поред знања из стручних предмета из области права и економије, ученици стичу и солидно опште образовање из предмета српски језик и књижевност, историја, латински језик...

Кроз наставу у овом профилу изучавају се стручни предмети: Основи радног и породичног права, Државно уређење, Основи правних поступака (управни, кривични, прекршајни, парнични...), Послови правног промета и др.

По завршетку школовања Правни техничар обавља  канцеларијске послове из области права и администрације.

Административни  и секретарски послови које обавља правни техничар су: слепо куцање, рад са странкама, писање понуда, рачуна, предрачуна, ситуација, уговора, вођење евиденција повреда на раду, рад на централи, факсу, и др.Оспособљени су да  пишу решења и одлуке, раде на оверама потписа, рукописа и преписа; обрађују пошту и раде на рачунару.

Обично раде у стручним службама органа управе и локалне самоуправе, познају и секретарско пословање.

Образовни профил правни техничар представља добру основу за ученике који желе да студирају правни факултет, али, знање стечено из различитих општеобразовних предмета омогућава им упис и многих других факултета.