Комерцијалиста (4 степен, 30 ученика)

Комерцијалиста набавља робу од произвођача и продаје је трговинским, занатским и индустријским предузећима. То је образовни профил у коме ученици стичу знања о пословима свих сектора  велетрговинског и спољнотрговинског предузећа, у оквиру неколико уже стручних предмета. У оквиру њих ученици уче како да набављају и продају робу на унутрашњем и спољном тржишту, како да придобију и задрже купца, како да комуницирају са пословним партнерима у земљи и иностранству, да воде евиденцију набавке, продаје и складиштења, да попуњавају документацију везано за трговинско пословање, да планирају, контролишу и измере успех свог пословања итд.

 Практичне вештине, неопходне за обављање трговинских послова ученици стичу у  виртуелном предузећу, које се у трећем разреду оснива у оквиру посебног наставног предмета и изводи се у специјално опремљеном школском кабинету. У виртуелном предузећу се симулирају послови из области велетрговине и спољне трговине кроз рад у четири службе: набавна, продајна, складишна и књиговодствена служба. Кроз симулацију пословања ученици имају прилику да повежу знања стечена у оквиру стручних предмета и на тај начин добију целовиту слику о пословању трговинских предузећа.

Ученици који упишу овај образовни профил биће у прилици да током школовања : посећују разне сајмове, учествују на сајмовима виртуелних предузећа, да се кроз практичну наставу упознају са радом и функционисањем привредних друштава, и да већину школског програма савлађују кроз примере из праксе, тј.реалног професионалног живота.