Економски техничар (4 степен, 30 ученика)

У оквиру овог образовног профила ученици стичу знања из теорије економије као и примењене економије.

У току школовања оспособљавају се да:

  • - воде финансијску и нефинансијску документацију у разним институцијама као што су банке, туристичке агенције осигуравајућа друштва, трговачка  и угоститељска предузећа итд.
  • - припремају и испостављају рачуне и предрачуне купцима
  • - испуњавају вирмане (налоге за пренос средстава с једног рачуна на други)
  • - воде пословне књиге, раде обрачуне плата, путних налога
  • - воде евиденцију о основним средствима предузећа или установе

Стручни предмети код економског техничара су: Основи економије, Пословна економија, Рачуноводство, Девизно и царинско пословање, Комерцијално познавање робе, Монетарна економија и банкарство, Економска географија,...

Економски техничари могу радити у различитим врстама привредних предузећа, банкама, осигуравајућим кућама, или могу наставити школовање на високим школама и факултетима.